Procedura odbioru dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRĄSZEWICACH


1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie.
3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczycielki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego przed budynkiem przedszkola, w szatni czy korytarzu, tak, aby „ weszło samo”.
4. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie przedszkola, nie przekazane pod opiekę nauczycielce, placówka nie odpowiada. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie, w tym alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).
7. Szczegółowe zasady postępowania w razie zauważenia przez nauczyciela objawów choroby dziecka określa procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu..
8. Dzieci uczęszczające do oddziałów rannych należy przyprowadzać do przedszkola o godzinie rozpoczynającej pracę placówki, czyli o godzinie 8.00, dzieci z grupy popołudniowej o godzinie 13.00. W razie wystąpienia jakiś sytuacji uniemożliwiających przyprowadzenie dziecka o wskazanej godzinie, należy wcześniej poinformować przedszkole o późniejszym przybyciu dziecka.
9. Godziny pobytu dziecka w przedszkola zostają ustalone przez rodziców i zawarte w umowie cywilnoprawnej.
10. Odbiór dziecka z przedszkola powinien być zgodny z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu dziecka w placówce. Dziecko można odebrać wcześniej, w sytuacjach podyktowanych potrzebami rodziców.
11. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola inne osoby pełnoletnie.
11.Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
12.W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela.
13.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
14.Życzenie rodziców dotyczące nie odbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
15.W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
16.Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazywaną w oświadczeniu.
17.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione o zaistniałym fakcie.
18.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny.
19.Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami dziecka.
20.W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieni policji.
21.Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
22. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel.