Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach, prowadzonym przez Gminę Brąszewice zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Brąszewice:

- 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu;
- nie pobiera się opłaty w przypadku gdy dziecko w wieku do lat 5 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zwolnieni są rodzice dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu bądź nieodebrania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z deklaracją rodziców (prawnych opiekunów), opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu podlega korekcie. Korekty kwoty dokonuje się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dziennikach zajęć. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. Zgodnie z czasem pracy przedszkola oraz określonymi normami żywieniowymi wychowankowie mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku. Z wyżywienia przedszkolnego nie korzystają dzieci uczęszczające do grupy popołudniowej. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci z grupy popołudniowej spożywają kanapki przyniesione z domu. W przedszkolu nie przygotowuje się posiłków dla dzieci z dietami żywieniowymi. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza za zgodą dyrektora i kucharki, w miarę możliwości organizacyjnych podawane mogą być posiłki przygotowywane przez rodziców w domu.

Wysokość opłat za wyżywienie wynosi:
- 2 posiłki (śniadanie, obiad) - 3,90zł
- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 5,00zł

Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole z góry do dnia do 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Nr 29925600041300376620000240