Rekrutacja 2021-2022

Brąszewice, dn.22.03.2021r.

Na podstawie Protokołu Nr 2 Komisji Rekrutacyjnej do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach z dnia 11.03.2021r. informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym wszyscy kandydaci z roczników 2015, 2016, 2017, 2018 ubiegający się o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2021/ 2022 zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Nie zakwalifikowano dzieci z rocznika 2019.

W dniach 23.03.2021r. do 31.03.2021r. rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, co stanowi nieodzowną część dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej przedszkola (zakładka rekrutacyjna) lub w siedzibie placówki.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brąszewicach


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/ 2022.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Lp. Postępowanie  rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15.02.2021r. do 05.03.2021r. od 19.04.2021r.  do 23.04.2021r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) od 08.03.2021r. do 21.03.2021r. od 26.04.2021r. do 10.05.2021r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2021r. 11.05.2021r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23.03.2021r. do 31.03.2021r. od 12.05.2021r.  do 18.05.2021r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02.04.2021r. 19.05.2021r.